http://abareality.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/301582amhafen_bild_unten_web_1.jpg http://abareality.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/768128slides1.jpg
FAQ

AKO NAJRÝCHLEJŠIE PREDÁM SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ ?

Kontaktujte nás na office@abareality.sk, alebo na t.č.: 0948 178 355.

AKÉ DOKUMENTY POTREBUJEM PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ ?

Predaj bytu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva ( nadobúdaciu zmluvu )
 • pôdorys ( nie je podmienkou )
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

 

Predaj rodinného domu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán ( nie je podmienkou )
 • stavebné plány stavebné povolenie ( kolaudačné rozhodnutie )
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

 

Predaj pozemku:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

ČO JE TO VINKULÁCIA PEŇAŽNNÝCH PROSTRIEDKOV?

1) Vinkulácia peňažných prostriedkov v banke


Za účelom ochrany peňazí kupujúceho pri kúpe nehnuteľnosti v hotovosti a taktiež ochrany záujmu predávajúceho, t.j. že finančné prostriedky za nehnuteľnosť budú skutočne vyplatené, sa už bežne  využíva inštitút vinkulácie finančných prostriedkov na účte v banke.

Vinkulácia je obmedzenie, blokácia peňažných prostriedkov na účte kupujúceho v banke, pričom blokované prostriedky sa uvoľnia z účtu kupujúceho až keď nastane skutočnosť dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim v kúpnej zmluve, zvyčajne je touto skutočnosťou predloženie listu vlastníctva na ktorom už je ako vlastník nehnuteľnosti zapísaný kupujúci. Uvoľnenie finančných prostriedkov z účtu v banke však možno naviazať aj na inú skutočnosť, napr. predloženie kolaudačného rozhodnutia na inžinierske siete pri predaji pozemkov a pod.

Celý proces vinkulácie je jednoduchý a časovo nenáročný. Kupujúci na svojom účte v banke na základe zmluvy o vinkulácii s bankou zablokuje finančné prostriedky. V prípade ak je kupujúcich viac, postačí ak kúpnu cenu vinkuluje v prospech predávajúceho jeden z kupujúcich. Táto skutočnosť by mala byť v kúpnej zmluve uvedená. Zmluvu o vinkulácii pripraví banka, pričom banke musí byť predložená podpísaná kúpna zmluva ako podklad na vyhotovenie vinkulácie. Predmetom zmluvy o vinkulácii je záväzok kupujúceho obmedziť právo nakladať s peňažnými prostriedkami na jeho účte. V zmluve o vinkulácii sa taktiež uvedie výška sumy, ktorá bude blokovaná vinkuláciou, doba počas ktorej budú peňažné prostriedky vinkulované, zvyčajne je to doba 3 mesiacov, avšak vinkulácia môže byť dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim na akúkoľvek dobu. Vzhľadom na lehoty vyplývajúce zo zákona o katastri nehnuteľností je optimálne uzavrieť vinkuláciu na min. 3 mesiace. V zmluve o vinkulácii sa taktiež uvedie za akých okolností banka uvoľní vinkulované peňažné prostriedky predávajúcemu, napr. predloženie listu vlastníctva na ktorom bude kupujúci zapísaný ako vlastník podľa kúpnej zmluvy. List vlastníctva na právne účely (nestačí LV z internetu) možno predložiť banke zvyčajne akýmkoľvek spôsobom, napr. osobne, poštou, pričom je vhodné predložiť list vlastníctva tej pobočke banky, ktorá vinkuláciu vyhotovila. Banka po predložení listu vlastníctva uvoľní finančné prostriedky na účet predávajúceho, resp. tak ako to bolo medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté v kúpnej zmluve. Banka môže prostriedky vyplatiť aj v hotovosti.

Nakladať s vinkulovanými peňažnými prostriedkami odo dňa podpisu zmluvy o vinkulácii možno len so súhlasom predávajúceho, t.j. predávajúci má istotu, že kúpna cena za nehnuteľnosť je blokovaná v jeho prospech a kupujúci už nemôže s peňažnými prostriedkami manipulovať. Predávajúci po podpise Zmluvy o vinkulácii kupujúcim obdrží od banky Oznámenie o vinkulácii. Celý proces vybavovania vinkulácie v jednotlivých bankách zvyčajne trvá od 1 do 3 dní.

Kupujúci za zriadenie vinkulácie na účte platí banke podľa Sadzobníka poplatkov a odmien. Vybrané komerčné banky účtujú nasledovné jednorazové poplatky za vinkuláciu peňažných prostriedkov na účte klienta bez ohľadu na dobu vinkulácie:

SLSP, a.s.

vinkulácia prostriedkov na účte, vkladovom účte

70,- €

VÚB, a.s.

obmedzenie disponovania s vkladom na účte na základe zmluvy o  vinkulácii

60,- €

ČSOB, a.s.

zriadenie, zmena, zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov

70,- €

Tatra banka, a.s.

vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť

sadzba 0,25 % z vinkulovanej sumy, min. 120,- €,

Volksbank, a.s.

vinkulácia s následným vyplatením prostriedkov na účely zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť

sadzba 0,25 % z vinkulovanej sumy, min. 120,- € - max. 350,- €

OTP banka, a.s.

zriadenie vinkulácie

1 % z vinkulovanej sumy, min. 20,- € - max. 166,- €

Poštová Banka, a.s.

zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou

33,19,- €

Unicredit bank, a.s.

vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie z podnetu klienta a vydanie potvrdenia

100,- €

2) Vinkulácia prostredníctvom Notárskej úschovy

Zloženie kúpnej ceny do notárskej úschovy patrí medzi spôsoby platenia, ktoré zaručujú veľkú istotu pre obe zmluvné strany. V zmysle § 65 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny (najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť), peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Notár môže prijať do úschovy peniaze len vtedy, ak ich zložiteľ vkladá do úschovy, a to len v súvislosti s jeho činnosťou podľa § 3 ods. 1 a § 5 citovaného zákona za účelom vydania peňazí určitému príjemcovi alebo ich zloženia na určenom mieste, ktorým môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky. Notár počas úschovy uloží peniaze v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na osobitný bežný účet znejúci na jeho meno s označením „notárska úschova“.
Postup v tomto prípade je taký, že pri podpísaní kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa zloží do notárskej úschovy kúpna cena, ktorú vydá notár predávajúcemu až vtedy, ako mu predložia list vlastníctva, na ktorom už ako vlastník nehnuteľnosti vystupuje kupujúci, prípadne ako mu predložia kúpnu zmluvu, na ktorej je vyznačený vklad do katastra nehnuteľností. V prípade, že by nedošlo v stanovenej dobe k predloženiu týchto listín, notár by vrátil kupujúcemu kúpnu cenu zloženú do notárskej úschovy
Podľa Položky č. E Sadzobníka na výpočet odmeny notára za notársku činnosť vyhlášky MS SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov sa za prijatie do úschovy platia nasledovné sumy:

1. Ak ide o listinu 800 Sk.

2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze

– pri základe nepresahujúcom sumu 100 000 Sk 700 Sk,

– pri základe nad 100 000 Sk do 500 000 Sk vrátane 1 500 Sk,
– pri základe nad 500 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane 3 000 Sk,
– pri základe nad 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk vrátane 5 000 Sk,
– pri základe presahujúcom sumu 10 000 000 Sk 10 000 Sk.

3. Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 1 000 Sk.

MôŽEM PREDAŤ BYT ZAŤAŽENÝ HYPOTÉKOU?

Samozrejme, v tomto prípade máte štyri možnosti ako predať takúto nehnuteľnosti, a to:

1. Z vlastných peňazí najprv vyplatíte zostatok hypotéky, banka sa vzdá záložného práva na byte a Vy ho predáte bez ťarchy.

2. Záložné právo z bytu presuniete na inú nehnuteľnosť a budete úver ďalej splácať. Presunom získate to, že byt bude bez ťarchy a môžete ho predať. Zo získaných peňazí potom môžete časť hypotéky alebo celú hypotéku splatiť, čím zanikne záložné právo.

3. Kupujúci si bude vybavovať úver, pričom svoju banku informuje o tom, že časť hypotéky (alebo celú) použije na splatenie Vášho úveru. K tomu od Vás bude potrebovať vyčíslenie zostatku Vašej hypotéky a súhlas Vašej banky pre jeho banku, aby si mohla aj ona zriadiť záložné právo. Po schválení úveru a zriadení záložného práva na byte pre banku kupujúceho, sa z jeho úveru splatí Váš úver. Tým zanikne prvé záložné právo a byt je bez pôvodnej ťarchy. Treba si, samozrejme, s kupujúcim dohodnúť kedy a ako zaplatí zvyšnú časť kúpnej ceny.

4. Spoločne s kupujúcim navštívite Vašu banku, kde pracovník zistí, či kupujúci spĺňa podmienky na to, aby prebral Váš úver. Túto možnosť však banky veľmi nepreferujú, skôr budú navrhovať vybavenie nového úveru v tej istej banke, ktorým sa splatí ten pôvodný.

Bez ohľadu na zvolenú možnosť je potrebné zájsť do svojej banky a zistiť si príslušné poplatky, postup a časové lehoty. Každé riešenie si vyžaduje súhlas banky.

AKÉ SÚ DAŇOVÉ POVINNOSTI PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ ?

 

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti PDF Tlačiť E-mail

Pri prevodoch nehnuteľnosti je treba mať (pri fyzických osobách nepodnikateľoch) na pamäti dva druhy daňových povinností. Prvú povinnosť vo vzťahu k štátu v podobe úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (pokiaľ nie je prevod od dane oslobodený), druhá povinnosť je vo vzťahu k obci (mestu) ako správcovi dane v podobe dane z nehnuteľností.

Z dôvodu zmeny legislatívy (k 1.1.2011) má význam skúmať, či ste sa stali vlastníkom predávanej nehnuteľnosti pred 1.1.2011 alebo po tomto dátume. Pred 1. januárom 2011 totiž platilo, že od platenia dane z príjmu ste boli oslobodení, ak ste mali v predávanej nehnuteľnosti trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom. Po 1. januári 2011 táto podmienka pre oslobodenie od platenia dane zo zákona vypadla.

 

DAŇ Z PRÍJMU PRI PREDAJI Z NEHNUTEĽNOSTI (nadobudnutej po 1.1.2011)

Od 1. januára 2011 platí, že ak predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom obdobie kratšie ako päť rokov, ste povinný zaplatiť daň z príjmu (lehota sa začína počítať od vkladu do katastra nehnuteľností).

Z čoho sa platí daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Daň vo výške 19% zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenu znalca, advokáta, províziu realitnej kancelárie a pod.).

Príklad:

Dňa 4. 1. 2011 kúpite byt za 100 tis. €. Zrekonštruujete ho za 5 tis. € a po 3 rokoch ho predáte za 120 tis. €. V byte máte po celý čas (3 roky) trvalý pobyt. Zaplatíte daň?

Áno. Daň zaplatíte vo výške 2.850 €, čomu zodpovedá 19 % zo sumy 15.000 € (120.000 – 100.000 - 5000).

Príjem z predaja je treba uviesť v najbližšom daňovom priznaní (teda v marci nasledujúceho roka, resp. neskôr, ak si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane predĺžite).

 

DAŇ Z PRÍJMU PRI PREDAJI Z NEHNUTEĽNOSTI (nadobudnutej pred 1.1.2011)

Pri zdaňovaní príjmu z predaja nehnuteľnosti, ktoré boli nadobudnuté pred 1. 1. 2011 platí ešte jedna výnimka. Ak ste nehnuteľnosť nadobudli pred 1. januárom 2011, predáte ju so ziskom po 1.1.2011 a zároveň ste v nej mali trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, budete od dane z príjmu oslobodený. Ako som buž v úvode uviedol, táto výnimka pri oslobodení dane z príjmu podmienkou, ktorej bol aspoň dvojročný trvalý pobyt po 1.1.2011 zanikla.

Príklad:

Dňa 28. 12. 2010 ste nadobudli do vlastníctva byt. V byte si nahlásite trvalý pobyt a po 3 rokoch byt so ziskom predáte. Budete musieť zaplatiť daň?

Nie, bude sa na Vás vzťahovať oslobodenie od dane. Bude sa postupovať podľa režimu zdaňovania účinného k 31.12.2010, kedy bol predaj od dane oslobodený (ak ste v nehnuteľnosti mali trvalý pobyt min. 2 roky pred predajom).

Predaj nehnuteľností získanej dedením

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením od dediča, ktorý bol v priamom príbuzenskom rade alebo od manžela / manželky,

od dane bude vtedy oslobodený príjem z predaja, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (nebohého). O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak je poručiteľom príbuzný v priamom rade (napr. otec, matka, stará matka, syn, vnuk).Výnimočný je tento spôsob získania nehnuteľnosti tým, že do doby vlastníctva sa započítava aj vlastníctvo poručiteľa.

Príklad:

Syn zdedil rodinný dom po otcovi. Otec ho vlastnil pre smrťou takmer 10 rokov. Ak by syn nehnuteľnosť predal, bol by oslobodený od dane, keďže nehnuteľnosť zdedil po otcovi (ktorý mu bol v priamom príbuzenskom rade) a teda doba vlastníctva jeho otca sa započítava do doby vlastníctva syna predávajúceho. Ak by ale syn zdedil dom po strýkovi, už by oslobodený od platenia dane nebol, lebo strýko mu nebol v priamom príbuzenskom rade.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Zákon rozlišuje tri druhy dane z nehnuteľností - daň z bytov, daň zo stavieb a daň pozemkov. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo (správa, nájom alebo užívanie) nehnuteľnosti.

Správcom dane je obec, resp. mesto, v ktorom územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom sa neprihliada na zmeny skutočností (napríklad zmena charakteru pozemku, zmena výmery), ktoré vzniknú v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Oznamovacia povinnosť po prevode vlastníctva

Každý fyzická (alebo právnická osoba) je v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Neoznámenie zmien sa sankcionuje.

Čo v praxi znamená, že tak kupujúci ako aj predávajúci je povinný oznámiť správcovi dane (obec, mesto) to, že prestal byť vlastníkom (predávajúci), alebo sa stal vlastníkom (kupujúci) nehnuteľnosti a to najneskôr do 30 dní od povolenia vkladu.

Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti k nehnuteľnosti si stiahnete na internetovej stránke obce, mesta alebo si ju stiahnite tu. K oznámeniu priložte, kópiu listu vlastníctva, kópiu kúpnej zmluvy a kópiu rozhodnutia o povolení vkladu. Nevyžaduje sa aby bolo kópie úradne overené. Oznámenie pošlite doporučene poštou, prípadne odneste osobne.

Daňové priznanie

Daňové priznanie je povinný vlastník nehnuteľnosti podať vždy, ak nastanú zmeny (vrátane zmeny vlastníka nehnuteľnosti) alebo zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane (napr. zmena druhu pozemku). Daňové priznanie treba podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru. Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2012, daňové priznanie je treba podať do 31. 1. 2013. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 2. januára 2013, daňové priznanie podáte až 31.1.2014. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

Sadzba dane a platenie dane

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto (každá obec a mesto má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke). Výpočet dane z nehnuteľnosti potom predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava. V niektorých prípadoch (napr. mesto Bratislava) určil správca dane tri pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality, pričom mestskú časť Staré mesta zaradil do tretieho pásma s najvyššou sadzbou dane z bytov (0,47 eur / m2 pre rok 2012).

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platobný výmer doručí správca dane vlastníkovi nehnuteľnosti.

JE MOŽNÁ VÝMENA BYTU ZA VAČŠÍ, ALEBO ZA INÚ NEHNUTEĽNOSŤ ?

 

Nie je problém. V prípade výmeny nehnuteľností odporúčame uzavrieť zámennú zmluvu, ktorá je upravená v ustanovení §611 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.


Zámennou zmluvou je možné vymeniť aj nehnuteľnosť za nehnuteľnosť, t.j. pod pojmom zámenná zmluva si predstavujeme dve kúpne zmluvy o prevode nehnuteľností spojené do jednej zmluvy.


Musí mať písomnú formu a musí obsahovať aj náležitosti uvedené v § 5 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (popis oboch bytov, ich príslušenstva a vybavenia, popis spoločných častí a zariadenia domov,  v ktorých sa byty nachádzajú, uviesť vyhlásenia o pristúpení k zmluve o výkone správy, resp. zmluve o spoločenstve vlastníkov a pod.).


Podpisy všetkých účastníkov zmluvy (oboch zmluvných strán) musia byť úradne overené, pretože všetci sú zároveň predávajúcimi aj kupujúcimi. Vlastnícke práva k zamieňaným nehnuteľnostiam (predmetu zámennej zmluvy) nadobudnú jednotlivé zmluvné strany až právoplatným rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu zámennej zmluvy do katastra.


Aby Vaša zámena prebehla bez problémov, obráťte sa na nás a pomôžeme Vám s vypracovaním zmluvy.

KTORÁ ZMLUVNÁ STRANA PLATÍ PROVÍZIU ?

 

Štandardne províziu realitnej kancelárie platí ten, kto si jej služby objednal, t.j.:

- predávajúci, ktorý chce predať a nehnuteľnosť dá do ponuky našej RK

- kupujúci, ktorý poverí našu RK hľadaním nehnuteľnosti

- prenajímateľ, ktorý chce nehnuteľnosť prenajať, a dá túto do ponuky našej RK

- nájomca, ktorému má naša RK nehnuteľnosť nájsť

AKO DAROVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ ?

 

Darovacia zmluva je dvojstranný právny vzťah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán, t.j. darcu a obdarovaného.


Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a obdarovaný ten dar alebo sľub prijíma.

 

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Toto právo má obdarovaný len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade vád, ktoré sa vyskytli neskôr.


Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí mať písomnú formu. Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.


Pokiaľ ide o darovanie bytu, darovacia zmluva musí mať okrem všeobecných náležitostí podľa §43 a nasl. a § 628 nasl. Občianskeho zákonníka aj náležitosti ustanovené zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podpis darcu musí byť overený notárom. V prípade, ak je zmluva autorizovaná advokátom alebo notárom, overenie nie je potrebné.


Prílohou zmluvy je aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Obdarovaný sa stáva majiteľom nehnuteľnosti až povolením vkladu darovacej zmluvy do príslušného katastra nehnuteľností.


Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

PREČO JE DOBRÉ PREDÁVAŤ LEN CEZ JEDNU RK ?

 

Tým, že Vašu nehnuteľnosť ponúka iba jedna realitná kancelária, získa takto Vaša nehnuteľnosť punc exkluzivity a jedinečnosti.


Toto zvyšuje jej hodnotu – že ponuka je obmedzená, sústredí sa len v jedných rukách a tým sa zvyšuje vnímanie atraktivity a teda i cena.


Nie je možné nájsť inú cestu, ako nehnuteľnosť získať a to vytvára pozitívny psychologický tlak na serióznych záujemcov o kúpu. Vytvára tlak na rýchle konanie, bez postranných úmyslov.


V prípade, že ju ponúka viac RK, za rôzne ceny, kupujúci vidí, že predávajúci si nie je tak istý, že sa s cenou hýbe a teda je tu veľký priestor na zníženie ceny a hodnoty nehnuteľnosti a môže ju bez problémov ovplyvniť smerom dole.

ČO JE TO ROEP?

ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) je súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorý z rôznych dôvodov neboli pred vyhotovením registra evidovaní v katastri.

Najčastejšie ide o vlastníkov, ktorí sú evidovaní len v pozemkovej knihe, alebo ktorí neboli za socializmu zapísaní do evidencie nehnuteľností, hoci majú k pozemku listinu (dedičské osvedčenie, zmluvu a pod.). Vlastnícke práva k pozemkom boli za socializmu evidované neúplne. Túto neúplnu evidenciu prevzal aj kataster nehnuteľností, ktorý vznikol po roku 1989. Aby boli v katastri zapísané všetky pozemky, pristúpilo sa k tvorbe ROEP.

ROEP sa vyhotovuje pre každé katastrálne územie zvlášť, a to podľa harmonogramu, ktorý schvaľuje vláda. Po schválení sa ROEP zapíše do katastra, čím by sa mala evidencia pozemkov pre dané katastrálne územie skompletizovať. ROEP obsahuje písomnú časť (súpis pozemkov a ich vlastníkov) a grafickú časť (mapu určeného operátu). ROEP sa zostavuje postupom podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Na schválenie ROEP je podľa zákona príslušná buď správa katastra alebo obvodné pozemkové úrady.

Konanie, v ktorom sa zostavuje ROEP, treba odlišovať od pozemkových úprav. Pozemkové úpravy sa uskutočňujú podľa odlišného zákona (č. 330/1991 Zb.) a ich účelom nie je zisťovanie neevidovaných pozemkov, ale preusporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho územia. Väčšinou sa v rámci pozemkových úprav sceľujú pozemky tak, aby sa mohli efektívnejšie obrábať. Vlastníci sceľovaných pozemkov spravidla dostanú náhradný pozemok v inej časti obce, alebo sa im poskytne peňažná náhrada.